POSTĘP ROBÓT
 
 

Sierpień 2022

 

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował Roboty na podstawie:


- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Wojewody Łódzkiego z dnia 04 listopada 2013 r., numer: 382/13, numer rejestru organu administracji architektoniczno - budowlanej:
IA-II.7820.19.2012.PG; decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 października 2014 r., numer: DOII–II-jo-772-5-2008/14, NK: 285782/14; decyzji zmieniających Wojewody Łódzkiego: z dnia 18 marca 2016 r. numer 66/16, numer rejestru organu administracji architektoniczno - budowlanej:
IA-II.7820.19.2012.PG oraz z dnia 29 czerwca 2020 r. (ostateczna i podlegająca wykonaniu od dnia 06.08.2020 r.), numer: 117/20, numer rejestru organu administracji architektoniczno – budowlanej
GPB-II.7820.6.2019.JN/IK, oraz
- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Nr GPB-II.7820.8.2019.JN/IK, DECYZJA NR 131/20 z dnia 08 lipca 2020 r. (ostateczna i podlegająca wykonaniu od dnia 20.08.2020 r.) wydana przez Wojewodę Łódzkiego:
1) Humusowanie z obsianiem terenów płaskich, pasa dzielącego, skarp i rowów - prace porządkowe wzdłuż DD, humusowanie terenów wzdłuż granicy
2) Sadzenie drzew i krzewów - sadzenie krzewów wraz z korowaniem enklaw
3) Sadzenie drzew i krzewów - wykonanie wygrodzenia enklaw krzewów
4) Ekrany akustyczne - montaż siatek dla pnączy
5) Budowa kablowych linii energetycznych przy budowie dróg – roboty instalacyjne i pomiarowe
6) System Zarządzania Ruchem – roboty instalacyjne i pomiarowe
7) Budowa kanalizacji deszczowej - wykończeniowe
8) Budowa oświetlenie drogowego – roboty instalacyjne i pomiarowe
9) Budowa kanału technologicznego na potrzeby SZR – roboty wykończeniowe
10) Roboty drogowe - usuwanie usterek
11) Roboty mostowe - usuwanie usterek
12) System Zarządzania Ruchem - roboty wykończeniowe
13) Roboty branżowe - usuwanie usterek