POSTĘP ROBÓT
 
 

Maj 2022

 

 

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował Roboty na podstawie:


- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Wojewody Łódzkiego z dnia 04 listopada 2013 r., numer: 382/13, numer rejestru organu administracji architektoniczno - budowlanej:
IA-II.7820.19.2012.PG; decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 października 2014 r., numer: DOII–II-jo-772-5-2008/14, NK: 285782/14; decyzji zmieniających Wojewody Łódzkiego: z dnia 18 marca 2016 r. numer 66/16, numer rejestru organu administracji architektoniczno - budowlanej:
IA-II.7820.19.2012.PG oraz z dnia 29 czerwca 2020 r. (ostateczna i podlegająca wykonaniu od dnia 06.08.2020 r.), numer: 117/20, numer rejestru organu administracji architektoniczno – budowlanej
GPB-II.7820.6.2019.JN/IK, oraz
- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Nr GPB-II.7820.8.2019.JN/IK, DECYZJA NR 131/20 z dnia 08 lipca 2020 r. (ostateczna i podlegająca wykonaniu od dnia 20.08.2020 r.) wydana przez Wojewodę Łódzkiego:
1) Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3, gr. warstwy 20 cm KR1-7 - DD21 + WA, DD17, DD19, DD12, DD18, DD20, DD22, DD15, DD16, DD23a
2) Oczyszczenie i skropienie podbudowy z mieszanek niezwiązanych - DD23, DD20, DD22, WA, DD21, DD17, DD19, DD18, DD14, DD15, DD16, DD23a
3) Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych - DD10, DD11, DD20, DD22, WA, DD21, DD17, DD19, DD18, DD12, DD14, DD15, DD16, DD23a
4) Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 35/50 grubości 5 cm KR1 - DD23, DD20, DD22, WA, DD21, DD17, DD19, DD18, DD12, DD14, DD15, DD16, DD23a, WA
5) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 gr. 4 cm KR1-2 - DD10, DD11, DD20, DD22, WA, DD19, DD18, DD21, DD17, DD12, DD12, DD14, DD15, DD16, DD23a, WA
6) Nawierzchnia niezwiązana z mieszanki kruszyw o ciągłym uziarnieniu gr. 12 cm, KR1 - DD29, DD31, DD25, DD26, DD02, DD06, DD08, DD09, DD18
7) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce - wjazdy indywidualne DD12
8) Pobocza z mieszanki niezwiązanej gr. 10 cm - jzr zach, DD06, DD07, DD08,
9) Humusowanie z obsianiem terenów płaskich, pasa dzielącego, skarp i rowów - prace porządkowe, roboty wykończeniowe wzdłuż DD,
10) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 gr. 4 cm KR1-2 - ciągi pieszo-rowerowe - DP11, DP09, DP07, DP13
11) Oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne strukturalne z funkcją akustyczną - linie krawędziowe - 336+000-351+800 prawa, 349+900-351+800 lewa linie segregacyjne
12) Oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne strukturalne z funkcją akustyczną - linie segregacyjne – 336+000-351+800, linia P-1c pas wyłączenia Gdańsk-Warszawa na WPTZ
13) Ogrodzenia - regulacja bram, montaż krawężników
14) Ogrodzenie o wysokości 1,2m - SR-A-19, SR-A-21, SR-A-22
15) Ogrodzenie o wysokości 2,4m z żabianką - SR-A-24, SR-A-11, SR-A-15 podejścia na skarpę do ekranu na S8
16) Ogrodzenie o wysokości 2,4m - SR-A-24, SR-A-11, SR-A-12, SR-A-14
17) Sadzenie drzew i krzewów - Enklawy EZ61, EZ67, EZ68, EZ 57, sadzenie drzew na enklawach na węzłach, enklawy przy PZDSz4
18) Ściek skarpowy trapezowy - brakujące ścieki na węzłach
19) Znaki drogowe - montaż słupków znaków drogowych na DD,
20) Bariera ochronna N2/A/W2 - DP11, DD02, DD31, DD06, odcinek po przewiązce na jzr zach
21) Bariera ochronna H1/A/W3/VI5 oraz H1/A/W4/Vi4 - km ok 350+350 P odcinek po przewiązce przy jzr zach
22) Odtworzenie drogowych barier ochronnych stalowych - jednostronnych - DP12 km 0+000 wymiana uszkodzonych barier na łukach
23) Budowa rurociągu światłowodowego dla potrzeb zarządzania drogą ekspresową i BRD, roboty wykończeniowe
24) Budowa kablowych linii energetycznych przy budowie dróg
25) System Zarządzania Ruchem – System telefonii alarmowej
26) Budowa rurociągu światłowodowego dla potrzeb zarządzania drogą ekspresową i BRD
27) Budowa kanalizacji deszczowej
28) Budowa oświetlenie drogowego