POSTĘP ROBÓT
 
 

Październik 2021

 

 


W raportowanym okresie Wykonawca realizował Roboty na podstawie:


- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Wojewody Łódzkiego z dnia 04 listopada 2013 r., numer: 382/13, numer rejestru organu administracji architektoniczno - budowlanej:
IA-II.7820.19.2012.PG; decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 października 2014 r., numer: DOII–II-jo-772-5-2008/14, NK: 285782/14; decyzji zmieniających Wojewody Łódzkiego: z dnia 18 marca 2016 r. numer 66/16, numer rejestru organu administracji architektoniczno - budowlanej:
IA-II.7820.19.2012.PG oraz z dnia 29 czerwca 2020 r. (ostateczna i podlegająca wykonaniu od dnia 06.08.2020 r.), numer: 117/20, numer rejestru organu administracji architektoniczno – budowlanej
GPB-II.7820.6.2019.JN/IK, oraz
- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Nr GPB-II.7820.8.2019.JN/IK, DECYZJA NR 131/20 z dnia 08 lipca 2020 r. (ostateczna i podlegająca wykonaniu od dnia 20.08.2020 r.) wydana przez Wojewodę Łódzkiego:
1) WA-284 - Przeciwspadek z asfaltu lanego, montaż balustrad w pasie rozdziału,
2) WA-289 - Przeciwspadek z asfaltu lanego, montaż balustrad w pasie rozdziału,
3) PZDZs-4 - Zabezpieczenie antykorozyjne, montaż balustrad w pasie rozdziału,
4) WA-294 - Przeciwspadek z asfaltu lanego, montaż balustrad w pasie rozdziału,
5) WD-292a - Przeciwspadek z asflatu lanego,
6) WD-295 - Przeciwspadek z asflatu lanego, montaż balustrad w pasie rozdziału,
7) Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (z uwzględnieniem zbiorników) wraz z transportem na miejsce wbudowania - wykop rowów, wykop zbiornika SR-A-20
8) Wykonanie nasypów z gruntów spoistych oraz niespoistych pochodzących z wykopu wraz z ulepszeniem spoiwami hydraulicznymi (w razie konieczności) - skarpowanie nasypów, zasypka poboczy łącznica E-S 0+000-0+240,
9) warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 23-45 cm G3-G4 KR1-2 - DP11
10) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej CNR (pasy technologiczne) gr. 20 cm - 349+620-350+100, 346+800-347+400
11) Oczyszczenie i skropienie podbudowy z mieszanek niezwiązanych - 349+556-349-635,
12) Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych - jzr wsch 0+950-1+245, 349+556-349-635, łącznica S-E, łącznica N-E
13) Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3, gr. warstwy 20 cm KR1-7 - DP13, DD27, DP11, DD24
14) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 grubości 23 cm KR7 - 349+556-349-635,
15) Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W PMB 25/55-60 grubości 8 cm KR6-7 - jzr wsch 0+950-1+245, 349+556-349-635,
16) Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11 S PMB 45/80-55 grubość warstwy 4 cm KR6-7 - jzr wsch 0+950-1+245, 349+556-349-635, łącznica S-E, N-E
17) Wykonanie warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego C35/45, grubość warstwy 29 cm KR7 (JL) - Wypełnienie dylatacji podłużnej i poprzecznej - 342+500-343+650,
18) Wykonanie warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego C35/45, grubość warstwy 30 cm KR7 (JL) - Wypełnienie dylatacji podłużnej i poprzecznej - 348+000-349+550 podłużne
19) Pobocza z humusu gr. 15 cm - 342+500+343+665, jzr wsch
20) Humusowanie z obsianiem terenów płaskich, pasa dzielącego, skarp i rowów - humusowanie skarp, rowów, rekultywacja terenów płaskich,
21) Humusowanie z obsianiem terenów płaskich, pasa dzielącego, skarp i rowów - humusowanie pasa dzielącego 349+625-350+100, 348+800-349+550
22) Ogrodzenie o wysokości 2,4m z żabianką - naciąganie siatki + żabianka 335+800-336+000L, 336+200-336+600L, 337+650-338+340L, 349+128-349+281L, 336+800-337+050P, 348+000-348+280 oraz N-E, L07P, DP12 0+000-0+260
23) Bariera ochronna H2/A/W5 dwustronna - 345+426-345+922, 346+543-346+792, 342+450-342+772, 336+152-337+332, 337+422-337+552, 342+850-343+764, 346+870-347+067, 347+157-347+200, 348+031-348+243, 348+317-348+449, 348+702-349-022, 349+124-349+381,
24) Bariera ochronna H1/A/W3/VI5 oraz H1/A/W4/Vi4 - 343+000-343+444, 342+500-342+732
25) Bariera ochronna N2/A/W4 - 343+444-343+602, 342+732-342+802
26) Bariera ochronna H2/A/W4 345+270-345+370, 345+404-345+426, 345+922-345+959, 345+980-346+052, 346+268-346+343, 346+468-346+543, 346+792-346+814, 346+848-346+870, 347+512-347+544, 347+575-347+607,
27) Bariera ochronna H1/A/W2/VI2 - 347+544-347+575
28) Bariera ochronna H2/A/W3/VI3 - 345+370-345+404, 346+814-346+846, 347+544-347+575
29) Bariera ochronna N2/A/W2 - jzr wsch
30) Ściek skarpowy trapezowy - 337+550-338+900,
31) Ściek trójkątny 50x50x20 cm na ławie betonowej - 347+920-349+550L, 349+630-350+200L łącznica N-E uzupełnienie w miejscach wjazdów technologicznych
32) Znaki drogowe - montaż A32, montaż znaków na węźle Piotrków Południe
33) Oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne strukturalne z funkcją akustyczną - linie krawędziowe - 342+500-343+800L, 345+900-346+100L
34) Oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne strukturalne z funkcją akustyczną - linie segregacyjne - 342+500-343+800L, 345+900-346+100L
35) Oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne strukturalne z funkcją akustyczną - linie krawędziowe - węzeł Piotrków Tryb Południe
36) Zabezpieczenia akustyczne - montaż wypełnień
37) Ogrodzenie o wysokości 1,2m - wykop pod ogrodzenie SR-28/1
38) Zabezpieczenia akustyczne - montaż słupów wyjść ewakuacyjnych, montaż podwalin
39) Budowa kanalizacji deszczowej
40) Budowa zbiorników retencyjnych i kanałów hydrotechnicznych
41) Budowa drenażu drogowego
42) Budowa cieków i rowów melioracyjnych
43) Budowa oświetlenia drogowego
44) Budowa rurociągu światłowodowego dla potrzeb zarządzania drogą ekspresową i BRD
45) Budowa kablowych linii energetycznych przy budowie dróg