ZAKRES ROBÓT
 
 
 
Roboty drogowe w zakresie:

1) budowę autostrady1 na odcinku Stryków – Pyrzowice, odcinek II: węzeł Tuszyn (bez węzła) – granica województwa łódzkiego km 334+497.64 - 399+742.51, odcinek A - węzeł Tuszyn – węzeł Bełchatów (bez węzła Tuszyn) km 335+937.65 - 351+800.
 

2) zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni z warstwą nawierzchniową z betonu cementowego na autostradzie (Trasa Główna) oraz konstrukcji nawierzchni z górnymi warstwami z mieszanki mineralno-asfaltowej na dojazdach do obiektów inżynierskich, na łącznicach, na drogach poprzecznych oraz na drogach obsługujących przyległy teren, zgodnie z warunkami
 

3) rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę autostrady A1 po śladzie istniejących dróg,
a) rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana na głębokość wynikającą z obliczonych grubości nowych warstw konstrukcji nawierzchni Trasy Głównej w odniesieniu do niwelety z Projektu Budowlanego oraz zastałych właściwości odkrytych warstw,
b) powstały materiał z rozbiórki istniejącego korpusu dróg stanowi własność Wykonawcy (zgodnie z subklauzulą 7.9), wartość którego należy uwzględnić w ofercie.
c) W celu prawidłowego zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni dróg zaleca się jego zastosowanie w mieszankach mineralno- asfaltowych, mieszankach niezwiązanych i mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych zgodnie z aktualnymi wymaganiami.
 

4) węzły drogowe: Piotrków, Bełchatów
 

5) budowa dodatkowej łącznicy na węźle Piotrków relacji Warszawa – Łódź, Łódź - Warszawa
 

6) Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): nie dotyczy,
 

7) Obwody Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi – nie dotyczy,
 

8) przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą,
 

9) budowę dróg innych niż autostrada (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa łączników, budowa dróg obsługujących tereny przyległe, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe),
 

10) budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 

11) w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową - zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego,
 

12) przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na autostradę,
 

13) pasy technologiczne,
 

14) obiekty inżynierskie w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą,
 

15) system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 

16) urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,
 

17) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy autostradzie zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym (w zależności od potrzeb): sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 

18) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 

19) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,
 

20) sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego wraz z kanałem technologicznym,
 

21) oświetlenie drogowe,
 

22) urządzenia BRD: oznakowanie autostrady i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie autostrady,
 

23) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 

24) po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
 

25) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 

26) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,
 

27) wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych

rozwiązań,
 

28) System Zarządzania Ruchem (w tym m.in. system telefonii alarmowej, system urządzeń do ważenia pojazdów w ruchu)
 

29) Wykonanie Planu Działań Ratowniczych
 

30) Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji
 

31) Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

 
 
 
 
 

UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH

 (PARAMETRY TECHNICZNE)

 

Autostrada

L.p.

Nazwa parametru

 

Parametr techniczny

 

 

 

 

 

1

Klasa techniczna

 

 

A

 

 

 

 

 

2

Prędkość projektowa

 

 

120 km/h

 

 

 

 

 

 

3

Liczba jezdni

 

 

 

2

 

 

 

 

 

4

Liczba pasów ruchu

 

2

na odc. w. Tuszyn – w. Piotrków

 

 

 

 

4

na odc. w. Piotrków – w. Bełchatów

 

 

 

 

3

na odc. w. Bełchatów – do Km 351+800

 

 

 

 

 

 

5

Docelowa

liczba

pasów

3

na odc. w. Tuszyn – w. Piotrków

 

ruchu

 

 

4

na odc. w. Piotrków – w. Bełchatów

 

 

 

 

3

na odc. w. Bełchatów – do Km 351+800

 

 

 

 

 

6

Szerokość pasa ruchu

 

 

3,75 m

 

 

 

7

Szerokość pasa dzielącego

3,5 m na styku z opracowaniem WBP Zabrze w

 

 

 

 

km 335+395.29

 

 

 

 

4,0 m między węzłami „Piotrków”-„Bełchatów”

 

 

 

 

4,5 – 5,0 m w miejscu remontowanych obiektów

 

 

 

 

mostowych

 

 

 

 

8

Szerokość pasa awaryjnego

 

3,50 m (docelowo 3,0m) na odc. od początku

 

 

 

 

 

opracowania do węzła Piotrków

 

 

 

 

3,0 m od węzła Piotrków do końca opracowania w km

 

 

 

 

 

351+800

 

 

 

 

 

 

 

9

Szerokość korony

39,50m na odc. od początku opracowania do węzła

 

 

Piotrków oraz od węzła Bełchatów do końca odc. A w

 

 

km 351+800

 

 

 

 

 

 

10

Szerokość pobocza ziemnego

3,00 m

 

 

 

11

Pochylenie skarp

1:1,5

 

 

 

12

Szerokość pasa drogowego

min. 70 m

 

 

 

13

Skrajnia pionowa

4,80 m

 

 

 

14

Obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

 

 

 

15

Klasa obciążeń obiektu

A

 

 

 

16

Minimalny promień łuku

4500m

 

kołowego w planie

 

 

 

 

17

Minimalny promień łuku

21500m

 

pionowego wypukłego

 

 

 

 

18

Minimalny promień łuku

10000m

 

pionowego wklęsłego

 

 

 

 

19

Minimalna nośność obiektu

150/100 (MLC)

 

mostowego

 

 

 

 

20

Minimalne pochylenie

0,1%

 

niwelety drogi

 

 

 

 

21

Maksymalne pochylenie

1,65%

 

niwelety drogi

 

 

 

 

22

Pochylenie poprzeczne

2,50%

 

 

 

 

 

Drogi krajowe (dojazdy do obiektów nad autostradą)

 

 

Droga krajowa nr 8

WD292

 

 

 

 

klasa techniczna

GP

 

 

 

2

prędkość projektowa

80

 

 

 

3

liczba jezdni

1

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

3,5

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR6

 

 

 

 

 

Droga krajowa nr 12

WD293

 

 

 

1

klasa techniczna

GP

 

 

 

2

prędkość projektowa

60

 

 

 

3

liczba jezdni

1

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

3,5

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR5

 

 

 

 

 

 

 

Droga krajowa nr 8

WD295

 

 

 

1

klasa techniczna

GP

 

 

 

2

prędkość projektowa

70

 

 

 

3

liczba jezdni

2

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

2x2

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

3,5

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR6

 

 

 

     

 

 

 

Drogi powiatowe (dojazdy do obiektów pod autostradą)

 

 

 

 

 

 

Droga powiatowa nr 2932E

WA284

 

 

 

 

 

1

klasa techniczna

Z

 

 

 

 

 

2

prędkość projektowa

40

 

 

 

 

 

3

liczba jezdni

1

 

 

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

 

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

2,75

 

 

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

 

 

 

 

Droga powiatowa nr 1530E

WA289

 

 

 

 

 

1

klasa techniczna

L

 

 

 

 

 

2

prędkość projektowa

40

 

 

 

 

 

3

liczba jezdni

1

 

 

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

 

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

3,00

 

 

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogi gminne (dojazdy do obiektów nad i pod autostradą)

 

 

 

 

 

 

 

Droga gminna nr 106608E

WD283

 

 

 

 

 

1

klasa techniczna

L

 

 

 

 

 

2

prędkość projektowa

40

 

 

 

 

 

3

liczba jezdni

1

 

 

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

 

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

 

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

 

 

 

 

Droga gminna nr 110154E

WD285

 

 

 

 

 

1

klasa techniczna

L

 

 

 

 

 

2

prędkość projektowa

40

 

 

 

 

 

3

liczba jezdni

1

 

 

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

 

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

 

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

 

 

 

 

Droga gminna

WD286

 

 

 

 

 

1

klasa techniczna

L

 

 

 

 

 

2

prędkość projektowa

40

 

 

 

 

 

3

liczba jezdni

1

 

 

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

 

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

 

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

 

 

 

 

Droga gminna

WD287

 

 

 

 

 

1

klasa techniczna

L

 

 

 

 

 

2

prędkość projektowa

40

 

 

 

 

 

3

liczba jezdni

1

 

 

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

 

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

 

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

 

 

 

 

Droga gminna nr 110157E

WD288

 

 

 

 

 

1

klasa techniczna

L

 

 

 

 

 

2

prędkość projektowa

40

 

 

 

 

 

3

liczba jezdni

1

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

 

 

Droga gminna nr 110179E

WD290

 

 

 

1

klasa techniczna

L

 

 

 

2

prędkość projektowa

40

 

 

 

3

liczba jezdni

1

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

 

 

Droga gminna nr 110161E

WD291

 

 

 

1

klasa techniczna

L

 

 

 

2

prędkość projektowa

40

 

 

 

3

liczba jezdni

1

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

 

 

Droga gminna nr 162393E

WA294

 

 

 

1

klasa techniczna

L

 

 

 

2

prędkość projektowa

40

 

 

 

3

liczba jezdni

1

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

 

 

Droga gminna nr 162263E

PP296

 

 

 

 

 

1

klasa techniczna

L

 

 

 

2

prędkość projektowa

40

 

 

 

3

liczba jezdni

1

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

 

 

 

Jezdnie zbierająco-rozprowadzające

 

Jezdnia zbierająco rozprowadzająca wschodnia

-

 

 

 

 

klasa techniczna

-

 

 

 

2

prędkość projektowa

60

 

 

 

3

liczba jezdni

1

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

1x2, 1x1

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

3,5

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR6

 

 

 

 

Jezdnia zbierająco rozprowadzająca zachodnia

-

 

 

 

 

klasa techniczna

-

 

 

 

2

prędkość projektowa

60

 

 

 

3

liczba jezdni

1

 

 

 

4

liczba pasów ruchu

1x2, 1x1

 

 

 

5

szerokość pasa ruchu

3,5

 

 

 

6

kategoria ruchu

KR6

 

 

 

 

 

Parametry techniczne węzłów

Nazwa parametru

Węzeł „Bełchatów”

Węzeł „Piotrków”

 

 

 

 

Typ łącznicy

8 x P1

DLP1, DLP2 (P3)

 

 

 

Kategoria ruchu

KR6

KR6

 

 

 

Prędkość projektowa

40-50 km/h

DLP1, DLP2: 80km/h

 

 

 

Szerokość podstawowa jezdni wraz z

6,00m

DLP1, DLP2: 7,50m +

opaskami

2.0m(pas awaryjny)

 

 

 

 

Szerokość opaski wew/zew

1,00m/0,50m

DLP1, DLP2: 0,50m

 

 

 

Szerokość poboczy ulepszonych

1,50 – 3,0 m

DLP1, DLP2: 1,50–3,0m