ZAKRES ROBÓT
 
 
 
Roboty drogowe w zakresie:

1) zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni z warstwą nawierzchniową z betonu cementowego na autostradzie (Trasa Główna) oraz konstrukcji nawierzchni z górnymi warstwami z mieszanki mineralno-asfaltowej na dojazdach do obiektów inżynierskich, na łącznicach, na drogach poprzecznych oraz na drogach obsługujących przyległy teren, zgodnie z warunkami

2) rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę autostrady A1 po śladzie istniejących dróg,
a) rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana na głębokość wynikającą z obliczonych grubości nowych warstw konstrukcji nawierzchni Trasy Głównej w odniesieniu do niwelety z Projektu Budowlanego oraz zastałych właściwości odkrytych warstw,
b) powstały materiał z rozbiórki istniejącego korpusu dróg stanowi własność Wykonawcy (zgodnie z subklauzulą 7.9), wartość którego należy uwzględnić w ofercie.
c) W celu prawidłowego zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni dróg zaleca się jego zastosowanie w mieszankach mineralno- asfaltowych, mieszankach niezwiązanych i mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych zgodnie z aktualnymi wymaganiami.

3) węzły drogowe:

- węzeł Piotrków Trybunalski Zachód (węzeł Piotrków),

- węzeł Piotrków Trybunalski Południe (węzeł Bełchatów).

4) budowa dodatkowej łącznicy na węźle Piotrków relacji Warszawa – Łódź, Łódź - Warszawa

5) Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): nie dotyczy,

6) Obwody Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi – nie dotyczy,

7) przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą,

8) budowę dróg innych niż autostrada (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa łączników, budowa dróg obsługujących tereny przyległe, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe),

9) budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

10) w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową - zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego,

11) przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na autostradę,

12) pasy technologiczne,

13) obiekty inżynierskie w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą,

14) system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

15) urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,

16) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy autostradzie zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym (w zależności od potrzeb): sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

17) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

18) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,

19) sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego wraz z kanałem technologicznym,

20) oświetlenie drogowe,

21) urządzenia BRD: oznakowanie autostrady i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie autostrady,

22) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

23) po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

24) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

25) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,

26) wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

27) System Zarządzania Ruchem (w tym m.in. system telefonii alarmowej, system urządzeń do ważenia pojazdów w ruchu)

28) Wykonanie Planu Działań Ratowniczych

29) Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji

30) Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

 
 
 

UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH

 (PARAMETRY TECHNICZNE)

 

Autostrada

L.p.

Nazwa parametru

 

Parametr techniczny

1

Klasa techniczna

 

 

A

2

Prędkość projektowa

 

 

120 km/h

3

Liczba jezdni

 

 

 

2

4

Liczba pasów ruchu

 

2

na odc. w. Tuszyn – w. Piotrków

 

 

 

 

4

na odc. w. Piotrków – w. Bełchatów

 

 

 

 

3

na odc. w. Bełchatów – do Km 351+800

5

Docelowa

liczba

pasów

3

na odc. w. Tuszyn – w. Piotrków

 

ruchu

 

 

4

na odc. w. Piotrków – w. Bełchatów

 

 

 

 

3

na odc. w. Bełchatów – do Km 351+800

6

Szerokość pasa ruchu

 

 

3,75 m

7

Szerokość pasa dzielącego

3,5 m na styku z opracowaniem WBP Zabrze w

 

 

 

 

km 335+395.29

 

 

 

 

4,0 m między węzłami „Piotrków”-„Bełchatów”

 

 

 

 

4,5 – 5,0 m w miejscu remontowanych obiektów

 

 

 

 

mostowych

8

Szerokość pasa awaryjnego

 

3,50 m (docelowo 3,0m) na odc. od początku opracowania do węzła Piotrków

 

 

 

 

3,0 m od węzła Piotrków do końca opracowania w km 351+800

9

Szerokość korony

39,50m na odc. od początku opracowania do węzła

 

 

Piotrków oraz od węzła Bełchatów do końca odc. A w

 

 

km 351+800

10

Szerokość pobocza ziemnego

3,00 m

11

Pochylenie skarp

1:1,5

12

Szerokość pasa drogowego

min. 70 m

13

Skrajnia pionowa

4,80 m

14

Obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

15

Klasa obciążeń obiektu

A

16

Minimalny promień łuku

4500m

 

kołowego w planie

 

17

Minimalny promień łuku

21500m

 

pionowego wypukłego

 

18

Minimalny promień łuku

10000m

 

pionowego wklęsłego

 

19

Minimalna nośność obiektu

150/100 (MLC)

 

mostowego

 

20

Minimalne pochylenie

0,1%

 

niwelety drogi

 

21

Maksymalne pochylenie

1,65%

 

niwelety drogi

 

22

Pochylenie poprzeczne

2,50%

 

 

Drogi krajowe (dojazdy do obiektów nad autostradą)

 

 

Droga krajowa nr 8

WD292

 1

klasa techniczna

GP

2

prędkość projektowa

80

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

2x1

5

szerokość pasa ruchu

3,5

6

kategoria ruchu

KR6

 

 

Droga krajowa nr 12

WD293

1

klasa techniczna

GP

2

prędkość projektowa

60

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

2x1

5

szerokość pasa ruchu

3,5

6

kategoria ruchu

KR5

 

 

 

 

Droga krajowa nr 8

WD295

1

klasa techniczna

GP

2

prędkość projektowa

70

3

liczba jezdni

2

4

liczba pasów ruchu

2x2

5

szerokość pasa ruchu

3,5

6

kategoria ruchu

KR6

 

 

Drogi powiatowe (dojazdy do obiektów pod autostradą

 

 

 

 

 

 

Droga powiatowa nr 2932E

WA284

 

 

 

 

 

1

klasa techniczna

Z

 

2

prędkość projektowa

40

 

3

liczba jezdni

1

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

5

szerokość pasa ruchu

2,75

 

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

Droga powiatowa nr 1530E

WA289

 

1

klasa techniczna

L

 

2

prędkość projektowa

40

 

3

liczba jezdni

1

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

5

szerokość pasa ruchu

3,00

 

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

Drogi gminne (dojazdy do obiektów nad i pod autostradą)

 

 

 

 

 

 

Droga gminna nr 106608E

WD283

 

1

klasa techniczna

L

 

2

prędkość projektowa

40

 

3

liczba jezdni

1

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

6

kategoria ruchu

KR2

       

 

 

Droga gminna nr 110154E

WD285

 

1

klasa techniczna

L

 

2

prędkość projektowa

40

 

3

liczba jezdni

1

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

6

kategoria ruchu

KR2

       

 

 

Droga gminna

WD286

 

1

klasa techniczna

L

 

2

prędkość projektowa

40

 

3

liczba jezdni

1

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

6

kategoria ruchu

KR2

       

 

 

Droga gminna

WD287

 

1

klasa techniczna

L

 

2

prędkość projektowa

40

 

3

liczba jezdni

1

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

6

kategoria ruchu

KR2

       

 

 

Droga gminna nr 110157E

WD288

 

1

klasa techniczna

L

 

2

prędkość projektowa

40

 

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

2x1

5

szerokość pasa ruchu

2,5

6

kategoria ruchu

KR2

     

 

Droga gminna nr 110179E

WD290

1

klasa techniczna

L

2

prędkość projektowa

40

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

2x1

5

szerokość pasa ruchu

2,5

6

kategoria ruchu

KR2

     

 

Droga gminna nr 110161E

WD291

1

klasa techniczna

L

2

prędkość projektowa

40

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

2x1

5

szerokość pasa ruchu

2,5

6

kategoria ruchu

KR2

     

 

Droga gminna nr 162393E

WA294

1

klasa techniczna

L

2

prędkość projektowa

40

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

2x1

5

szerokość pasa ruchu

2,5

6

kategoria ruchu

KR2

     

 

Droga gminna nr 162263E

PP296

1

klasa techniczna

L

2

prędkość projektowa

40

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

2x1

5

szerokość pasa ruchu

2,5

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

Jezdnie zbierająco-rozprowadzające

 

 

Jezdnia zbierająco rozprowadzająca wschodnia

-

1  

klasa techniczna

-

2

prędkość projektowa

60

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

1x2, 1x1

5

szerokość pasa ruchu

3,5

6

kategoria ruchu

KR6

     

 

Jezdnia zbierająco rozprowadzająca zachodnia

-

 1  

klasa techniczna

-

2

prędkość projektowa

60

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

1x2, 1x1

5

szerokość pasa ruchu

3,5

6

kategoria ruchu

KR6

 

 

Parametry techniczne węzłów

Nazwa parametru

Węzeł Piotrków Trybunalski Południe (węzeł Bełchatów)

Węzeł Piotrków Trybunalski Zachód (węzeł Piotrków)

 

 

 

Typ łącznicy

8 x P1

DLP1, DLP2 (P3)

Kategoria ruchu

KR6

KR6

Prędkość projektowa

40-50 km/h

DLP1, DLP2: 80km/h

Szerokość podstawowa jezdni wraz z opaskami

6,00m

DLP1, DLP2: 7,50m +

 

2.0m(pas awaryjny)

 

Szerokość opaski wew/zew

1,00m/0,50m

DLP1, DLP2: 0,50m

Szerokość poboczy ulepszonych

1,50 – 3,0 m

DLP1, DLP2: 1,50–3,0m